Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường
07/08/2019
Ngày 31 tháng 07 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT về việc Ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định tại Luật Quy hoạch và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các hoạt động xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, lập quy hoạch và công bố quy hoạch.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch ban hành tại Điều 1 của Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc tổ chức thực hiện.

Mục tiêu chính của kế hoạch bao gồm

- Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm cụ thể hóa Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Nội dung các quy hoạch về tài nguyên và môi trường phải đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

- Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch.

- Bảo đảm nguồn lực để lập quy hoạch.

- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.

- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao lập quy hoạch nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tổ chức thực hiện lập quy hoạch, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian, đáp ứng kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TTCNTT
  In bài này
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 55
Lượt truy cập : 2318576
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác