Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 08/10/2019
Sau 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, tỉnh An Giang đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tỉnh đã ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch về bảo vệ môi trường; thoát nước và xử lý nước thải thu gom và xử lý rác sinh hoạt, rác y tế; nghĩa trang áp dụng trên địa bàn tỉnh... Qua đó, các cấp, các ngành và địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện hoặc lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.

Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và công tác hậu kiểm được quản lý ngày càng đồng bộ và chặt chẽ; Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, đô thị tiếp tục được quan tâm và triển khai đầu tư xây dựng theo quy định; Ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được nâng lên và nhận thức của cộng đồng, người dân ngày một được nâng cao; Chất lượng môi trường của tỉnh An Giang đã được quản lý kiểm soát, chất thải tại các khu đô thị, vùng nông thôn được quan tâm thu gom, xử lý theo quy định.

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị

Về rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường: Tỉnh ban hành Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu, các loại hình dự án phải đảm bảo xa dân cư, bố trí vào khu cụm công nghiệp và các dự án không thu hút đầu tư.

Về ban hành các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực cỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và các đô thị đông dân cư, khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể và ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của địa phương đảm bảo phù hợp vói điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua rà soát, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Trung ương ban hành đã đáp ứng được công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nên ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tạm thời chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương mà áp dụng theo quy định của Trung ương.

Về rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, nhất là các dự án lởn cổ nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để điều chỉnh kịp thời: Tỉnh giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hằng năm có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, trong năm 2017 và 2018 trung bình kiểm tra sau báo cáo đánh giá tác động môi trường trên 35% dự án và trên 25% các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại. Yêu cầu 100% các dự án đầu tư phải thực hiện xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động chính thức.

Về tập trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp; Yêu cầu đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung; Buộc các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền sổ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường: Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tính An Giang có 21 cơ sở (công ích) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến nay, tỉnh An Giang đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm đối với 12/21 cơ sở, đang thực hiện xử lý ô nhiễm đối với 06/21 cơ sở (dự kiến hoàn thành cuối năm 2018) và còn lại 03 cơ sở sẽ được xử lý trong năm 2019.

Trên địa bàn tỉnh có 02 khu công nghiệp và 08 cụm công nghiệp đang hoạt động. Hiện nay, có 01 khu công nghiệp đang tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 1) với công suất 2.000 m3/ngày.đêm; 01 khu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn, dự kiến triển khai xây dựng đầu năm 2019; các cụm công nghiệp đang hoạt động đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên các dự án, cơ sở hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp đều có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi xả cống thoát nước chung.

Tỉnh đang xây dựng dự án cơ sở hạ tầng truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục theo Công văn số 5417/BTNMT-TCMT ngay 18/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục, dự kiến hoàn thành năm 2020. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và yêu cầu đối với 14 đối tượng là các khu công nghiệp, cơ sở có lượng nước thải trên 1000 m3/ngày đêm trở lên thực hiện việc lắp đặt hệ thống hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tự động liên tục theo quy định.

Hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn trong năm 2017; tổ chức thực hiện ngay quy hoạch đã được duyệt; điều tra, đánh giả, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 phê duyệt Kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về việc ban hành quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 3949/QĐ - UBND ngày 29/12/2017 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, hiện nay tổng lượng rác thu gom trên địa bàn tỉnh từ 800 - 900 tấn/ngày (đạt 71 - 79%), đồng thời tỉnh đang tiến hành xây dựng 03 lò đốt rác công suất từ 30 đến 100 tấn/ngày, đang lập hồ sơ mời thầu để đầu tư xây dựng 03 nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt công suất từ 150 đến 300 tấn/ngày.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Kế hoạch điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin sử dụng trong chiến tranh ở tỉnh An Giang tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 20/4/2018.

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường, ưu tiên cấp huyện, xã; sử dụng nguồn sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp đồng phụ trách công tác bảo vệ môi trường cấp xã; tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: Hiện nay, cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được rà soát, bố trí từ tỉnh, huyện, xã đáp ứng các yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xu hướng hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay hệ số lương và phụ cấp cho cán bộ hợp đồng tại các xã còn thấp nên chưa thu hút được những người có trình độ chuyên môn phù hợp để gắn bó công việc lâu dài.

Tỉnh đang tiếp tục tăng cường đàu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trưòng.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát hoạt động hảo vệ môi trường; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò báo chí trong công tác bảo vệ môi trường: Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết liên tịch với khoảng 14 Sở, ban ngành và đoàn thể tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình xử lý chất thải sinh hoạt hộ gia đình nông thôn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện giám sát trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các Sở, ngành và ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; phản ánh các vấn đề của người dân, dư luận xã hội quan tâm về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trưòng thực hiện nghiêm chỉnh việc cung cấp thông tin và giải quyết và trả lời các phản ánh từ dư luận xã hội về tình hình ô nhiễm môi trường theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số bất cập, hạn chế như: Nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường ở các cấp chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay; Nguồn vốn đầu tư cho các công trình xử lý môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các khu điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn hạn chế; Chính sách để thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án bảo vệ môi trường chưa thực sự hấp dẫn.

Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

Thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 25/CT-TTg, Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường như: Tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung các thể chế, quy chuẩn về bảo vệ môi trường phù hợp với đỉều kiện của tỉnh; Tăng cường công tác thẩm định dự án đầu tư, kiên quyết ngăn chặn các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, không thân thiện môi trường; Tăng cường công tác hậu kiểm tra sau phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt chủ nguồn thải chất thải nguy hại; quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động của Doanh nghiệp, khẩn trương triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng truyền, nhận số liệu quan trắc liên tục, tự động trên địa bàn tỉnh; Tăng cường nguồn lực, ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh, dự án đóng lấp các bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dự án cải tạo ô nhiễm môi trường các đoạn sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch điều tra, đánh giá khu vực có khả năng bị ô nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin sử dụng trong chiến tranh.

Theo Monre.gov.vn
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 5
Lượt truy cập : 3642611
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác