Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 27/08/2020
Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi tỉnh An Giang.

Theo Moitruong.net.vn

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm công tác và phương thức phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh An Giang; UBND cấp huyện (sau đây gọi là các cơ quan), trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do tỉnh An Giang quản lý (là các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang, trừ các công trình thủy lợi do Trung ương quản lý).

Trách nhiệm chung của các cơ quan

1. Các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin các hành vi vi phạm pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc phạm vi phụ trách theo quy định của pháp luật.

2. UBND cấp huyện khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy lợi (trên địa bàn phụ trách), chủ động có biện pháp ngăn chặn và khẩn trương thông báo cho các cơ quan liên quan phối hợp xử lý.

3. Các cơ quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra phải phối hợp đồng bộ. Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra ở các đơn vị có nguồn xả thải vào công trình thủy lợi theo kế hoạch năm hoặc thanh tra đột xuất.

4. Các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức, lồng ghép hoặc tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

5. Các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin để hoàn thành việc thống kê, xây dựng, cập nhật khung cơ sở dữ liệu: về chất lượng nước tại các hệ thống công trình thủy lợi; về tình hình vi phạm và xử lý vi vi phạm; về xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi; về tình hình cấp phép và thực hiện giấy phép các hoạt động trong hệ thống công trình thủy lợi.

Quy chế quy định Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, điều phối các hoạt động và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Quy chế này trong chuyên môn, nghiệp vụ của ngành theo quy định, có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 27/2014/TTBTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kiểm soát, không cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi cho các tổ chức, cá nhân xả nước thải không đạt quy chuẩn cho phép theo quy định.

- Chủ trì trong công tác quan trắc, giám sát chất lượng nước trong công trình thủy lợi, đặc biệt là tại các điểm tiếp nhận nguồn xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi để kiểm soát tình hình ô nhiễm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phổ biến pháp luật, tình hình gây ô nhiễm); tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý, bảo vệ chất lượng nước. Phối hợp với các cơ quan, đơn 6 vị có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 154/KHUBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh An Giang.

- Phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

- Tổ chức, phối hợp với các cơ quan rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ chất lượng nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra xử lý vi phạm về việc xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép vào công trình thủy lợi.

- Phối hợp tổ chức xây dựng khung cơ sở dữ liệu: Về chất lượng nước tại các hệ thống công trình thủy lợi; về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm về xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi; về tình hình cấp phép và thực hiện giấy phép các hoạt động trong hệ thống công trình thủy lợi.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận tin báo, tố giác về vi phạm pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy lợi; giải quyết các kiến nghị, phản ánh, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện về việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh An Giang, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Quy chế.

Quyết định quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và UBND cấp huyện chuẩn bị báo cáo, tổ chức họp tổng kết hoạt động phối hợp hằng năm, để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế và thống nhất nội dung, chương trình phối hợp công tác năm tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 123
Lượt truy cập : 4182663
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác