Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Tỉnh An Giang triển khai lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 26/04/2021
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 194 /KH-UBND về việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phố Long Xuyên nhìn từ trên cao (Nguồn ảnh: Moitruongvadothi.vn)

Nội dung Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện là 11 tháng, dự kiến từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 02 năm 2022.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan lập Quy hoạch tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương có liên quan triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh An Giang; tổ chức lựa chọn cơ quan tư vấn lập Quy hoạch tỉnh.

Theo nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 08/6/2020, thì:

 Thứ nhất là nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh An Giang: có 15 nhiệm vụ và 36 nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh .

 Thứ hai là phương án triển khai: Sở Kế hoạch đầu tư là cơ quan lập quy hoạch tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện cùng với liên danh tư vấn (nhà thầu) triển khai thực hiện các gói thầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2414/QĐUBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể dự án quy hoạch sẽ chia 08 gói thầu (có 6 gói thầu chính; 01 gói tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; 01 gói quản lý dự án quy hoạch), trong 6 gói thầu chính gồm: 01 gói lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 01 gói Lập các nội dung đề xuất cấp huyện, 03 gói Sở, ngành tỉnh (thuộc lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực văn hóa - xã hội và các ngành/phân ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đô thị, sử dụng đất, tài nguyên và môi trường), 01 gói lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

Thứ ba là tiến độ thực hiện: theo Phương án triển khai lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thực hiện thủ tục đấu thầu các gói thầu trên và đã có kết quả trúng thầu 07 gói, còn gói Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đang thẩm định kết quả.

Kế hoạch giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

(1) Phối hợp, tham gia các hội nghị, hội thảo hoặc góp ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ Quy hoạch tỉnh khi có yêu cầu. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc: (i) phối hợp, tham gia với cơ quan lập quy hoạch và nhà thầu tư vấn trong các hoạt động nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ; (ii) cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến chức năng quản lý của đơn vị phục vụ nghiên cứu các nội dung đề xuất tích hợp và lập Quy hoạch tỉnh.

(2) Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch tỉnh và nhà thầu tư vấn tổ chức lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 18 Luật Quy hoạch và quy định tại Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

(3) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà thầu tư vấn tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh.

(4) Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Kế hoạch, Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 95
Lượt truy cập : 4000490
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác