Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 26/07/2021
Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn: Moha.gov.vn

Quyết định này quy định về phân cấp thẩm quyền về tuyển dụng công chức; chế độ tiền lương; bổ nhiệm ngạch; tổ chức thi/xét nâng ngạch; điều động, biệt phái, chuyển công tác, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang. Đối tượng áp dụng là công chức làm việc trong các tổ chức hành chính theo quy định pháp luật, gồm:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là Sở);

- Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (gọi chung là phòng cấp Sở);

- Chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Sở (gọi chung là Chi cục);

- Phòng và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Chi cục (gọi chung là phòng cấp Chi cục);

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là phòng cấp huyện).

Đồng thời, những người giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu giữ chức vụ; người được thực hiện chế độ công chức đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định pháp luật; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức cũng là đối tượng của Quyết định này.

Quyết định quy định trách nhiệm và thẩm quyền sử dụng công chức của Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:

1. Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền

2. Quyết định cử công chức thuộc phạm vi quản lý tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định pháp luật.

3. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xét nâng ngạch đối với công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn thuộc phạm vi quản lý.

4. Về việc điều động, biệt phái, cho chuyển công tác, tiếp nhận (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh): Quyết định điều động, biệt phái công chức giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Quyết định cho chuyển công tác công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đến cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi quản lý (chuyển công tác trong tỉnh; ngoài tỉnh; đến khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh; đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương); Quyết định tiếp nhận công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi quản lý (trong tỉnh; ngoài tỉnh; từ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh; từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương) đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (sau khi có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị nơi công chức đang công tác). Việc tiếp nhận công chức phải đảm bảo không vượt số lượng biên chế được cấp thẩm quyền giao tại thời điểm tiếp nhận, đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với vị trí việc làm dự kiến bố trí sau khi tiếp nhận.

5. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu, từ chức, miễn nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của phòng cấp Sở, Chi cục hoặc phòng cấp huyện.

6. Quyết định kỷ luật, tạm đình chỉ công tác, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức làm việc tại phòng cấp Sở, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Chi cục hoặc phòng cấp huyện.

Ngoài ra, Giám đốc Sở có thẩm quyền quyết định chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với công chức làm việc tại phòng cấp Sở, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Chi cục hoặc phòng cấp huyện (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 và thay thế Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 74
Lượt truy cập : 4182516
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác