Tuyển dụng nhân sự


STT Nội dung
1 Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
2 Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất