Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Tỉnh An Giang triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 28/04/2022
Nhằm triển khai các quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn xem đa dạng sinh học là vốn tự nhiên quan trọng để phát triển kinh tế xanh; là quyền và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân; bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học có ý nghĩa sống còn trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ quy định trong Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Chiến lược) tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.

Nguồn: Tổng cục Môi trường

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Trần Anh Thư đã ký ban hành Văn bản số 280/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, UBND tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện Chiến lược cho 13 sở, ban, ngành phụ trách gồm: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lich, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo An Giang và UBND 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Những nội dung trọng tâm mà Tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược bao gồm: (1) Phân công tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Phụ lục I của Chiến lược từ ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; (2) ban hành Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học của tỉnh; Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học cấp tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương; (3) Phân công thực hiện nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chiến lược thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực: nông nghiệp; khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục, thông tin tuyên truyền; (4) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, thanh, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đa dạng sinh học; (5) Bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu của Chiến lược; (6) Giao trách nhiệm cho UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện: kiểm soát chặt chẽ hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, rừng, mặt nước, phương thức canh tác, khai thác kém bền vững và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường theo thẩm quyền quản lý; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác, nuôi nhốt, buôn bán và tiêu thụ động vật, thực vật hoang dã, các loài chim di cư,…trái pháp luật; ngăn chặn các hoạt động khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản, diệt trừ loài ngoại lai xâm hại; bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. (7) Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản quản lý về đa dạng sinh đã ban hành trước đó, cụ thể: Văn bản số 66/UBND-KTN ngày 27/01/2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ngoại lai xâm hại, Văn bản số 99/UBND-KTN ngày 08/02/2021 về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã, Văn bản số 02/UBND-KTN ngày 04/01/2022 về thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 04/5/2021 trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 thực hiện Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động tham gia, giám sát hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; các Đoàn thể tỉnh tích cực tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; bố trí, huy động nguồn lực hợp pháp thực hiện hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang.

Với sự quyết tâm, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị có liên quan vào cuộc để triển khai Chiến lược sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Thanh Văn-
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 88
Lượt truy cập : 4591683
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác