Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
An Giang phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2023-2030
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 08/08/2022
Ngày 25-7, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1862/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2023-2030.

Nguồn ảnh: Chinhphu.vn

Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 xác định khâu đột phá là “Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn”. Trên cơ sở tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, mục đích của việc phát động là phát huy truyền thống yêu nước; tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức góp phần động viên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong Chương trình, Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức. Kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, từ đó nhân rộng và lan tỏa trong toàn xã hội. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, địa phương. Đồng thời giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối tượng của Kế hoạch là tập thể các Sở, ban, ngành tỉnh (bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc); Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc); Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm các phòng, ban chuyên môn trực thuộc); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Nội dung thi đua: Một là thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các đề án, dự án trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 5 năm, hàng năm của cơ quan, địa phương. Hai là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Ba là chỉ số cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, địa phương xếp loại từ khá trở lên. Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và của nhân dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của tỉnh. Năm là, Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại công sở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sáu là, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức thức trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở phạm vi cơ quan, địa phương mình phụ trách theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tập thể, cá nhân thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Bảy là, Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách hành chính và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Số lượng khen thưởng hàng năm (2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029): Mỗi năm khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân, cụ thể như sau:

Hằng năm, các cơ quan, địa phương lập hồ sơ đề xuất khen thưởng 01 cá nhân và 01 tập thể gửi Sở Nội vụ để xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể: Các cơ quan, địa phương được xét chọn 01 tập thể tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen gồm: 02 tập thể cơ quan cấp tỉnh và 02 tập thể cơ quan cấp huyện, cấp xã.

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 cá nhân: Các cơ quan, địa phương được xét chọn 01 cá nhân tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong đó có 02 cá nhân do Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh xem xét chọn từ những cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có đề xuất sáng kiến được Bộ Nội vụ công nhận và đóng góp tích cực vào hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, địa phương và của tỉnh.

Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2023-2030: hình thức và số lượng khen thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm xét khen thưởng.

Thời gian phát động thi đua: kể từ ngày ban hành kế hoạch phát động thi đua này đến trước ngày 30 tháng 10 năm 2029.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các cơ quan, địa phương) tổ chức phát động thi đua cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai Kế hoạch này, thường xuyên thông tin, báo cáo về Sở Nội vụ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phù hợp./.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 78
Lượt truy cập : 4750635
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác