Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
An Giang: Triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 07/03/2023
Ngày 01/3/2023, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Phong trào với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Ngoài ra, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng về sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang, phát huy tính chủ động sáng tạo của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tự lực tự cường, khai thác tối đa tiềm năng của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

Phong trào thi đua gồm 02 nội dung chính gồm thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để đạt được các nội dung đã đề ra, Quyết định đưa ra 08 giải pháp thực hiện như sau:

Một là, Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội; nhận thức và ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

Hai là, Các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và quy định trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng và đẩy mạnh đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình, dự án quan trọng của tỉnh, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

Ba là, Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên, đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực lao động, thời gian lao động; sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực đóng góp của cộng đồng. Tập trung cùng nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong đầu tư, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Bốn là, Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm nòng cốt tham gia vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng các cơ chế chính sách về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cuối cùng là, Phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Tập trung khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, kỹ sư, công nhân, người dân có những đề xuất, sáng kiến trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiệu quả.

Quyết định nêu rõ, các Sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua theo các tiêu chí thi đua của các bộ, ban, ngành về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.

Xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí của cấp mình, ngành mình, hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, áp dụng chung trong toàn tỉnh hoặc trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Cụ thể là: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua theo các tiêu chí thi đua cụ thể ngành trong lĩnh vực hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Định kỳ hàng năm, các Sở, ban, ngành, địa phương báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
   Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Ngành TNMT

   Hội nghị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường

   Hội phụ nữ Sở Tài Nguyên Môi trường tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

   Hội phụ nữ Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2023

   Hội thảo tham vấn xây dựng Dự án: Các giải pháp dựa vào thiên nhiên của Việt Nam để thích ứng với BĐKH trong nông nghiệp thông qua chuyển đổi khu vực tư nhân tại Việt Nam (VN-ADAPT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 5 năm 2023
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
Công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố đơn vị được chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân
Xem thêm>
TIN VIDEO
Thống kê truy cập

Đang truy cập : 594

Lượt truy cập : 5079689

Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác

Chung nhan Tin Nhiem Mang