Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 04/08/2021
Phát huy kết quả đã đạt được của giai đoạn 2015-2020, tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ thông qua và các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những sáng kiến hay, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt... tạo sự lan tỏa sâu rộng, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 gồm những nội dung như sau:

Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, sáng tạo, vượt khó trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh việc phát hiện nhân tố mới, coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng điển hình; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách, môi trường thuận lợi để các nhân tố mới phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong tập thể, tạo sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của toàn Ngành.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị và trong xã hội, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có biện pháp giúp đỡ nhân tố phấn đấu, rèn luyện, duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

Định kỳ sơ kết, đánh giá trong mỗi giai đoạn, để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh khen thưởng, học tập và nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn Ngành.

Tổ chức tham quan trực tiếp, trao đổi học tập kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua để tạo ra sức mạnh tập trung, giải pháp hiệu quả thúc đẩy phong trào thi đua.

PTCN
 
 
Tin tức gần đây
   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

   Kế hoạch Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành tài nguyên và môi trường

   Hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm 2021

   Ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" của ngành tài nguyên và môi trường

   Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 22
Lượt truy cập : 4267273
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác