Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021”
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 05/11/2021
Ủy ban nhân dân vừa ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính

của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021”.

Xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố .

Đối tượng áp dụng, đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC là các sở, ban, ngành gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở: cấu trúc thành 9 lĩnh vực đánh giá, 34 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần. Cụ thể:

TT

Lĩnh vực theo dõi, đánh giá

Số lượng tiêu chí

Tiêu chí thành phần

Điểm

1

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

5

8

13

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

3

8

8,5

3

Cải cách thủ tục hành chính

4

11

12

4

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

3

9

8

5

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

4

11

10,5

6

Cải cách tài chính công

3

6

6

7

Hiện đại hóa hành chính

5

14

14

8

Công tác văn thư, lưu trữ

5

2

4

9

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS)

 

 

24

 

Tổng cộng

32

69

100

Thang điểm đánh giá:

- Tổng điểm: 100 điểm.

- Điểm tự đánh giá/thẩm định: 60 điểm.

- Điểm điều tra xã hội học: 40 điểm, gồm 02 nội dung:

+ Điểm SIPAS: 24 điểm.

+ Điểm khảo sát đối với cán bộ, công chức, viên chức: 16 điểm.

Bên cạnh đó, Đề án còn nêu giải pháp như sau:

1. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, cấp đối với việc xác định Chỉ số CCHC

Chỉ đạo thực hiện các nội dung cải cách hành chính một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC

Việc tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nội dung của Chỉ số CCHC để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cũng như nâng cao hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính và trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện cải cách hành chính triển khai công tác tham mưu triển khai, theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của cơ quan, địa phương một cách thường xuyên. Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm cần theo dõi, đôn đốc triển khai đúng tiến độ và chất lượng công việc, các đề án, dự án theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai xác định Chỉ số CCHC

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong đánh giá, chấm điểm, điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC một cách chính xác, khách quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu về Chỉ số CCHC để đảm bảo tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá của các cơ quan hành chính.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

HN
 
 
Tin tức gần đây
   Phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

   Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

   Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành chính trực thuộc Sở và viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang

   Quy định 37-QĐ/TW: 19 điều đảng viên không được làm mới nhất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 33
Lượt truy cập : 4267319
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác