Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 09/11/2021
Ngày 02/11/2021, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 1262/UBND-TH hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Ảnh chụp một phần Công văn số 1262/UBND-TH

Theo đó, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện gồm các bước sau đây:

Bước 1: Cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng: Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

Bước 2: Tổ chức họp để nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (nội dung, thành phần dự họp theo Điều 17, Điều 18, Điều 19 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP). Cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phần tham dự có mặt. Trường hợp vắng mặt thì phải làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo mẫu và gửi cho người có thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hoặc đề xuất cấp thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết định.

Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Việc xử lý kết quả đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau:

Đối với cán bộ: Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với công chức: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại; Công chức lãnh đạo, quản lý có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bị xem xét miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Trường hợp công chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp thì cơ quan có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp luật. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

Đối với viên chức: Viên chức quản lý có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ bị xem xét miễn nhiệm chức vụ quản lý theo quy định. Trường hợp viên chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp thì đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp luật. Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xem Chi tiết văn bản tại đây.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
   Phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

   Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

   Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành chính trực thuộc Sở và viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang

   Quy định 37-QĐ/TW: 19 điều đảng viên không được làm mới nhất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 35
Lượt truy cập : 4267321
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác