Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

– Trình tự thực hiện

- Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang và nhận biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về thành phần và số lượng hồ sơ).

Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hướng dẫn người sử dụng đất hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ. Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang thực hiện luân chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai (01 ngày).

- Bước 3. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang chuyển qua và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, tài sản gắn liền với đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận, chuyển cơ quan thuế (02 ngày).

- Bước 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai (05 ngày).

- Bước 5. Người sử dụng đất đi thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận được thông báo thuế từ cơ quan thuế và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Bước 6. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận (05 ngày).

- Bước 7. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (01 ngày).

- Bước 8. Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).

* Xử lý khác:

- Trường hợp không có Bản trích lục bản đồ địa chính thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trích đo chính thửa đất, tài sản gắn liền với đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định diện tích, loại đất, vị trí (05 ngày).

- Trường hợp tài sản xây dựng không đúng với giấy phép đã cấp thì Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị cơ quan đã cấp phép kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở.

Cơ quan đã cấp phép có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xử lý và thông tin kết quả xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường (có nêu rõ tài sản đó được tồn tại hay không được tồn tại, sự phù hợp so với quy hoạch) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp mà Giấy chứng nhận đang đăng ký thế chấp tại các tổ chức tín dụng nếu người sử dụng đất có nhu cầu chứng nhận bổ sung trên Giấy chứng nhận đã cấp thì không cần phải xóa đăng ký thế chấp. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý bổ sung tài sản trên Giấy chứng nhận, trình Sở Tài nguyên và Môi trường chứng nhận bổ sung thông tin tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp. 

– Cách thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang

– Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

- Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp thì nộp thêm bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thì nộp thêm Giấy chứng nhận đã cấp và một trong các loại giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc bản sao có đối chiếu):

+ Hợp đồng thuê đất; hợp đồng góp vốn; hợp đồng hợp tác kinh doanh được công chứng, chứng thực theo quy định;

+ Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng tài sản đó được công chứng, chứng thực theo quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức;

-  Tờ khai lệ phí trước bạ. 

– Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Trường hợp không có Bản trích lục bản đồ địa chính thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trích đo chính thửa đất, tài sản gắn liền với đất thì thời gian trả kết quả được tăng thêm 05 ngày.

- Trường hợp tài sản xây dựng không đúng với giấy phép đã cấp thì thời gian trả kết quả tăng thêm 10 ngày.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Ban Tôn giáo, Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất (Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế hoặc UBND cấp huyện).

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Phí, lệ phí

* Lệ phí:

STT

Nội dung thu

Mức thu

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (chỉ có quyền sử dụng đất)

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

1

Cấp giấy chứng nhận 

a

Đối với cá nhân

 

 

 

Tại các phường, thị trấn

25.000 đồng/giấy

100.000 đồng/giấy

 

Tại các xã còn lại

10.000 đồng/giấy

50.000 đồng/giấy

b

Đối với tổ chức

100.000 đồng/giấy

500.000 đồng/giấy

2

Chứng nhận đăng ký biến động 

a

Đối với cá nhân

 

 

 

Tại các phường, thị trấn

15.000 đồng/lần

 

 

Tại các xã còn lại

5.000 đồng/lần

 

b

Đối với tổ chức

20.000 đồng/lần

 

3

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận

(trừ trường hợp khi có sai sót về thông tin do lỗi của đơn vị thu lệ phí)

a

Đối với cá nhân

 

 

 

Tại các phường, thị trấn

20.000 đồng/lần

20.000 đồng/lần

 

Tại các xã còn lại

10.000 đồng/lần

10.000 đồng/lần

b

Đối với tổ chức

20.000 đồng/lần

50.000 đồng/lần

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04a/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

- Tài sản đã hình thành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký;

- Việc xây dựng đúng với giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Tài sản phù hợp với mục đích sử dụng đất, ranh giới sử dụng đất;

- Chưa có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại vị trí đăng ký quyền sở hữu;

- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài sản đăng ký quyền sở hữu.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số Điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.