Cơ chế hợp tác doanh nghiệp tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư

1. Tiếp nhận yêu cầu từ doanh nghiệp: Doanh nghiệp có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để hợp tác tạo quỹ đất.

2. Trình tự thực hiện hợp tác tạo quỹ đất

- Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp doanh nghiệp tiến hành khảo sát, chọn vị trí lập dự án tạo quỹ đất trên cơ sở như sau:

+ Danh mục tạo quỹ đất dự trữ kêu gọi đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Doanh nghiệp đề xuất vị trí tạo quỹ đất.

- Sau khi chọn được vị trí, quy mô tạo quỹ đất phù hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp các ngành đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương lập phương án hợp tác tạo quỹ đất với doanh nghiệp.

- Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp doanh nghiệp lập phương án hợp tác tạo quỹ đất, trong đó có dự toán chi phí tạo quỹ đất; tỷ lệ nguồn vốn hợp tác; hình thức thanh toán; xác định quyền, lợi ích của các bên gửi cơ quan chuyên môn thẩm định trình phê duyệt.

- Tổ chức tạo quỹ đất: tùy vào tính chất, mục đích của dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện tạo quỹ đất linh hoạt bằng cơ chế thu hồi - bồi thường hoặc cơ chế nhận chuyển nhượng.

- Tổ chức khai thác khu đất: sau khi tạo quỹ đất sạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ lập phương án đấu giá khu đất theo quy định.

0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com