Các cơ chế tạo quỹ đất cho doanh nghiệp

Sau khi thống nhất được địa điểm, quy mô dự án, doanh nghiệp quyết định tạo quỹ đất thì có văn bản Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện tạo quỹ đất đối với các trường hợp như sau:

1. Tạo quỹ đất trước khi có Quyết định chủ trương đầu tư dự án

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ phối hợp doanh nghiệp tạo quỹ đất theo cơ chế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trình tự thực hiện như sau:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng dịch vụ tạo quỹ đất với doanh nghiệp. Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ lập bảng chiết tính, khái toán cho doanh nghiệp biết trước về chi phí tạo quỹ đất cho dự án.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trao đổi, thống nhất với doanh nghiệp và người sử dụng đất về chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi thống nhất giá trị nhận chuyển nhượng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người sử dụng đất nếu được doanh nghiệp ủy quyền theo quy định pháp luật; trường hợp không có ủy quyền thì doanh nghiệp là người đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng.

- Hoàn thành công tác nhận chuyển nhượng, bàn giao quỹ đất sạch cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư dự án.

2. Tạo quỹ đất khi có Quyết định chủ trương đầu tư dự án

a) Cơ chế thu hồi đất - bồi thường: Áp dụng đối với dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định Luật Đất đai.

- Sau khi được UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Doanh nghiệp lựa chọn cơ chế thu hồi - bồi thường thì có gửi văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.

- Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận cơ chế thu hồi - bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng dịch vụ tạo quỹ đất với doanh nghiệp. Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ lập bảng chiết tính, khái toán cho doanh nghiệp biết trước về chi phí tạo quỹ đất cho dự án.

- Thực hiện tạo quỹ đất theo quy định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao quỹ đất sạch cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

b) Cơ chế nhận chuyển nhượng: Áp dụng đối với các dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất hoặc dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất nhưng doanh nghiệp lựa chọn hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Sau khi được UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, doanh nghiệp lựa chọn cơ chế nhận chuyển nhượng thì có văn bản đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hỗ trợ tạo quỹ đất.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng dịch vụ tạo quỹ đất với doanh nghiệp. Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ lập bảng chiết tính, khái toán cho doanh nghiệp biết trước về chi phí tạo quỹ đất cho dự án.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trao đổi, thống nhất với doanh nghiệp và người sử dụng đất về chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi thống nhất giá trị nhận chuyển nhượng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người sử dụng đất nếu được doanh nghiệp ủy quyền theo quy định pháp luật; trường hợp không có ủy quyền thì doanh nghiệp là người đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng.

- Hoàn thành công tác nhận chuyển nhượng, bàn giao quỹ đất sạch cho doanh nghiệp thực hiện dự án.


0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com