Chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa trên địa bàn tỉnh An Giang


 

Nội dung

Văn bản

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh

Lĩnh vực

Giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/102008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giám định tư pháp phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo văn bản do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Chính sách ưu đãi về đất đai

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm: thị xã Tân Châu và các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn gồm: thành phố Châu Đốc và các huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú

Địa bàn thành phố Long Xuyên

Cho thuê đất:

- Thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: được miễn tiền thuê đất (không phân biệt dự án thực hiện trong hay ngoài giới hạn đô thị).

 

 

 

- Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: được miễn tiền thuê đất hàng năm (không phân biệt dự án thực hiện trong hay ngoài giới hạn đô thị).

 

 

 

 

- Miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm.

Cho thuê đất:

- Thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

+ Các dự án sử dụng đất ngoài giới hạn đô thị: được miễn tiền thuê đất.

+ Các dự án sử dụng đất trong giới hạn đô thị (thuộc phường, thị trấn): được giảm 50% tiền thuê đất.

- Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm:  + Các dự án sử dụng đất ngoài giới hạn đô thị: được miễn tiền thuê đất hàng năm.

+ Các dự án sử dụng đất trong giới hạn đô thị (thuộc phường, thị trấn): được miễn tiền thuê đất 11 năm (kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động) sau thời gian được miễn tiền sử dụng đất của thời gian xây dựng cơ bản.

- Miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm.

Cho thuê đất:

- Thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

+ Các dự án sử dụng đất ngoài giới hạn đô thị: được miễn tiền thuê đất.

+ Các dự án sử dụng đất trong giới hạn đô thị (thuộc phường): được giảm 30% tiền thuê đất.

- Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: 

+ Các dự án sử dụng đất ngoài giới hạn đô thị: được miễn tiền thuê đất hàng năm.

+ Các dự án sử dụng đất trong giới hạn đô thị (thuộc phường): được miễn tiền thuê đất 07 năm (kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động) sau thời gian được miễn tiền sử dụng đất của thời gian xây dựng cơ bản.

- Miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm

Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án

Khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật) được tính vào chi phí đầu tư của dự án. 

 

Cho thuê nhà, công trình xây dựng và đất đã có hạ tầng kỹ thuật, giá cho thuê gồm:

- Giá cho thuê tài sản trên đất: tính bằng mức thuê tối thiểu được xác định theo nguyên tắc bảo toàn chi phí hình thành nên tài sản cho thuê và bù đắp chi phí bảo trì, bảo dưỡng theo hướng dân tại Điểm 3.2 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính.

- Tiền thuê đất: được miễn theo quy định.

 

- Đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật: cơ sở thực hiện xã hỗi hóa phải nộp chi phí xây dựng hạ tầng tính bằng giá thành đầu tư (đơn vị quản lý hạ tầng có trách nhiệm xác định gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt)

Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án

Khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật) được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, số còn dư được tính vào chi phí đầu tư của dự án. 

Cho thuê nhà, công trình xây dựng và đất đã có hạ tầng kỹ thuật, giá cho thuê gồm:

- Giá cho thuê tài sản trên đất: tính bằng mức thuê tối thiểu được xác định theo nguyên tắc bảo toàn chi phí hình thành nên tài sản cho thuê và bù đắp chi phí bảo trì, bảo dưỡng theo hướng dân tại Điểm 3.2 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính.

- Tiền thuê đất: được miễn giảm theo quy định (nêu trên).

- Đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật: khi xác định tiền thuê đất phải xét đến yếu tố đã hoàn chỉnh hạ tầng, trường hợp không xét đến hoặc được miễn tiền thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hỗi hóa phải nộp chi phí xây dựng hạ tầng tính bằng giá thành đầu tư (đơn vị quản lý hạ tầng có trách nhiệm xác định gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt).

Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án

Khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật) được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, số còn dư được tính vào chi phí đầu tư của dự án. 

Cho thuê nhà, công trình xây dựng và đất đã có hạ tầng kỹ thuật, giá cho thuê gồm:

- Giá cho thuê tài sản trên đất: tính bằng mức thuê tối thiểu được xác định theo nguyên tắc bảo toàn chi phí hình thành nên tài sản cho thuê và bù đắp chi phí bảo trì, bảo dưỡng theo hướng dân tại Điểm 3.2 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính.

- Tiền thuê đất: được miễn giảm theo quy định (nêu trên).

- Đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật: khi xác định tiền thuê đất phải xét đến yếu tố đã hoàn chỉnh hạ tầng, trường hợp không xét đến hoặc được miễn tiền thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hỗi hóa phải nộp chi phí xây dựng hạ tầng tính bằng giá thành đầu tư (đơn vị quản lý hạ tầng có trách nhiệm xác định gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt).

0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com