Tuyển dụng nhân sự

STT Nội dung
1 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường năm 2022
2 Thông báo về việc Tuyển dụng tiếp nhận viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022